MPM-STAV

MPM-STAV,s.r.o. - Certifikáty

Firma MPM-STAV je držiteľom nasledovných licencií:

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém

weber.therm terranova

weber.therm mínus 7

weber.therm exclusive

Táto licencia potvrdzuje, že spoločnosť MPM-STAV,s.r.o. má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržiavanie prepokladanej kvality vykonávaných prác podľa §43g zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č.237/200 Z.z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901:2015 a STN 73 2901:2015/O1:2015.

Weber - licencia

Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech

Sikaplan

Táto licencia potvrdzuje, že spoločnosť MPM-STAV,s.r.o. má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržiavanie prepokladanej kvality vykonávaných prác podľa §43d, §43f, a §43g zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č.237/200 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Sika - licencia

Licencie vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava